خصوصیات فیزیکی کاغذ

خصوصیات فیزیکی کاغذ

  خصوصیات فیزیکی کاغذ , ضخامت یک برگ کاغذ را باید با وسایل دقیق تعیین کرد . یعنی به وسیله اندازه گرفتن ارتفاع یک بند کاغذ با خط­کش محاسبه و تعیین می­شود . قدرت ، قوه مقاومت و قابلیت­های مختلف کاغذ غالباً به ضخامت آن بستگی دارد . فرمول : ضخامت کاغذ ( بر حسب …

خصوصیات فیزیکی کاغذ ادامه »