کاغذ روزنامه

کاغذ روزنامه

کاغذ روزنامه بطور معمول از مخلوطی از خمیر کاغذ مکانیکی و پر بازده سوزنی برگان (برای تأمین ویژگیهایی مانند بالک، ماتی و چاپ پذیری) و خمیر شیمیایی الیاف بلند رنگبری شده یا نیمه رنگبری شده (برای تأمین مقاوم تها ی لازم) تولید می گردد. در کشورهای فاقد چوب سوزنی برگان، کاغذ روزنامه عمدتاً بر پایه …

کاغذ روزنامه ادامه »