مواد رادیواکتیو

بسته بندی مواد پرتوزا

با توجه به کاربرد روز افزون مواد پرتوزا، ضرورت و اهمیت بسته بندی مواد پرتوزا این نوع مواد نیز بیش از پیش مورد توجه واقع شده است.   در این مقاله، جنبه ای از کاربرد بسته بندی مطرح می شود که نقش اولیه آن ، حفظ کالا و ایجاد آرامش در محیط است تا باعث …

بسته بندی مواد پرتوزا ادامه »