پیشینه صحافی در ایران

صحافی چیست ؟

پیشنه صحافی در ایران: صحافی چیست ؟ صحافی و جلدسازی در عصر صفویه به اوج رسید و هنرمندان اصفهانی در تکامل آن ابتکار و خلاقیت بی‌مانندی از خود نشان دادند بود. در دوره صفویه در سمرقند، بخارا، مشهد و اصفهان کاغذسازی رواج داشت و تا زمان قاجار نیز ادامه پیدا کرد ولی بعد از آن …

صحافی چیست ؟ ادامه »