ابعاد استاندارد کاغذ

ابعاد استاندارد کاغذ

ابعاد  استاندارد کاغذ ها , توسط سازمان بین المللی استاندارد (iso) تنظیم می شود. سازمان بین المللی استاندارد کاغذ ها رو به ۳ گروه A , B , C تقسیم می کند. اندازه های طول و عرض کاغذ بر حسب رادیکال ۲ می باشد. موارد مورد استفاده سری کاغذ A / B / C : …

ابعاد استاندارد کاغذ ادامه »