سه عملکرد اصلی یک بسته بندی

سه عملکرد اصلی یک بسته بندی  موفق , بسته‌بندی باید بتواند به وظایف اصلی یا عملکرد خود در سه زمینه‌ی اقتصادی، تکنیکی، و تبلیغاتی، پاسخگو باشد و با توجه به محدودیت‌های هر سه زمینه، طراحی شده باشد. داشتن این ویژگی‌ها شرط اصلی نگرشی درست به آن است و بسته‌ای که فاقد هرکدام از این‌ها باشد …

سه عملکرد اصلی یک بسته بندی ادامه »